လူသားနှင့် သဘာဝ ပြပွဲ စာအုပ်ငယ် | WWF

What would you like to search for?

လူသားနှင့် သဘာဝ ပြပွဲ စာအုပ်ငယ်

09 June 2016

လူသား။ သဘာဝ။ ခွဲခြားရန် မဖြစ်နိုင်သည့် ဆက်စပ်မှုရှိသော စကားလုံး ၂ ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ငယ်အတွင်းတွင် ယင်းဆက်စပ်မှုအား ဓာတ်ပုံများ၊ မြေပုံများ အသုံးပြု၍ သိပ္ပံနည်းပညာနှင့် အနုပညာအား ဆက်စပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ရန်အတွက် သဘာဝတရား၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းဖြစ်သည့် သဘာဝအရင်းအနှီးအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည်ဆိုသော အယူအဆကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။

လူသား။ သဘာဝ။ ခွဲခြားရန် မဖြစ်နိုင်သည့် ဆက်စပ်မှုရှိသော စကားလုံး ၂ ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ငယ်အတွင်းတွင် ယင်းဆက်စပ်မှုအား ဓာတ်ပုံများ၊ မြေပုံများ အသုံးပြု၍ သိပ္ပံနည်းပညာနှင့် အနုပညာအား ဆက်စပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ရန်အတွက် သဘာဝတရား၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းဖြစ်သည့် သဘာဝအရင်းအနှီးအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည်ဆိုသော အယူအဆကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။

သဘာဝအရင်းအနှီးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောမည်ဆိုပါက မြေ၊ ရေ၊ မြေဆီလွှာ၊ အပင်များ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် လေ အစရှိသည့် လူသားများအား အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ပံ့ပိုးပေးနေသည့် လက်ဝယ်တွင်ရှိသော သဘာဝ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ပမာဏ ဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများအား ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများဟု ခေါ်ပြီး ၎င်းဝန်ဆောင်မှုများတွင် သန့်ရှင်းသော ရေနှင့် အစားအစ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်သည့် ရေကြီးခြင်းနှင့် မြေပြိုခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် အပန်းဖြေခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ သဘာဝအရင်းအနှီးသည် လူသားများ၏ ကောင်းကျိုးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး စီးပွားရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးပါသည်။ လူသားတို့၏ ဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများအတွက် သဘာဝတရားသည် မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်နှင့် မည်သို့မည်ပုံ အရေးပါသည်ကို နားလည်ခြင်းသည် ယင်းရပိုင်ခွင့်များကို လုံခြုံစိတ်ချစေမည့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
Media Contact
Ye Min Thwin
+95 1 229 331